Norske Skog NSKOG Q3-21 presentation October 22

  52
  187
  Norske Skog NSKOG Q3-21 presentation October 22

  Norske Skogs EBITDA i tredje kvartal 2021 var NOK 111 millioner, en oppgang fra NOK 17 millioner i andre kvartal 2021. Salgsprisøkninger i kvartalet ble motvirket av rekordhøye økninger i råvarekostnader, og da særlig energi. Kapasitetsutnyttelsen var svært høy på grunn av et stramt marked for publikasjonspapir etter betydelige kapasitetsstengninger og gjenvunnen etterspørsel for samtlige papirkvaliteter etter Covid-19. Etter kvartalet har Norske Skog inngått låneavtaler på til sammen EUR 265 millioner for finansiering av de to europeiske emballasjeprosjektene med en samlet investeringsramme på EUR 350 millioner. – De betydelige kapasitetsstengningene har eliminert ubalansen i markedene for både avis- og magasinpapir. Vi forventer derfor en betydelig prisoppgang i løpet av andre halvår av 2021. Det har vært betydelige prisstigninger i de europeiske markedene i løpet av tredje kvartal forårsaket av en eksepsjonell situasjon med volatile energi- og råvarekostnader i Europa. Disse kostnadsøkningene forventes å fortsette og kan nødvendiggjøre ytterligere prisøkninger i fjerde kvartal 2021 og inn i 2022, sier Sven Ombudstvedt, konsernsjef i Norske Skog. Kontantstrøm fra driften var NOK -99 millioner i kvartalet sammenlignet med NOK -190 millioner kroner i forrige kvartal, og var i sterk grad påvirket av utbetalinger på NOK 129 millioner til ansatte hovedsaklig i forbindelse med stengningen av Tasmanfabrikken på New-Zealand. Driftsresultatet i tredje kvartal 2021 var på NOK -565 millioner sammenlignet med et driftsresultat på NOK -277 millioner i andre kvartal 2021. Kvartalet ble negativt påvirket av endringer, uten kontanteffekter, i verdifastsettelse av energikontrakter i Norge på NOK -551 millioner. Underskuddet i kvartalet var NOK 602 millioner mot et underskudd på NOK 355 millioner i forrige kvartal. Netto rentebærende gjeld var NOK 1 052 millioner ved utgangen av tredje kvartal, med en egenkapitalandel på 35%. Status prosjekter: Den endelige investeringsbeslutningen for konvertering av avispapirmaskiner ved både Bruck og Golbey vil legge til 760 000 tonn med konkurransedyktig, lavkostnads- og lavutslipps emballasjekapasitet. Emballasjeproduksjonen vil være fullt ut basert på resirkulert fiber og bruke grønn energi generert fra et nytt forbrenningsanlegg for avfall ved Bruckfabrikken og fra et nytt biomasseanlegg på fabrikkområdet i Golbey. Etter kvartalet har Norske Skog inngått låneavtaler på tilsammen EUR 265 millioner til finansiering av de to europeiske emballasjeprosjektene med et samlet investeringsbehov på EUR 350 millioner. Lånebetingelsene er attraktive og støtter den konkurransedyktige profilen til emballasjeprosjektene. – Emballasjevirksomheten vil bli en betydelig del av Norske Skogs virksomhet fremover. Konverteringene av avispapirmaskinene ved Bruck og Golbey til emballasje vil diversifisere anleggsporteføljen vår ytterligere og skape nye langsiktige inntektsstrømmer fra 2023. Maskinombyggingene og energianleggene vil øke verdien på industriområdene til Bruck og Golbey, og om kort tid vil majoriteten av våre fabrikker kunne betjene både publikasjonspapir- og emballasjemarkeder på en bærekraftig og lønnsom måte. Våre andre fiber- og energiprosjekter utvikler seg som planlagt, og vil bidra til en langsiktig, bærekraftig industriell plattform, sier Norske Skogs konsernsjef Sven Ombudstvedt. Norske Skog jobber aktivt for å realisere verdier fra industrianleggene ved å utvikle eksisterende infrastruktur og bransjekompetanse. Nylig kunngjorde Norske Skog at CEBINA har oppnådd vellykkede salg av en ny applikasjon for vannbasert maling. Arbeidet med å utvikle biokompositter (CEBICO) viste god fremdrift i kvartalet. Investeringen i en ekstruder på NOK 25 millioner, som muliggjør en omfattende økning i testkapasitet og -kvalitet for potensielle kunder, vil bli fullført i fjerde kvartal 2021. Gjennom partnerskapet med Ocean GeoLoop på Skogn og Borg CO2 på Saugbrugs, har Norske Skog som mål å utnytte mulighetene til å bli CO2 netto negative, samt å utforske økonomisk levedyktige metoder for bruk av biogent CO2. Nøkkeltall, tredje kvartal 2021 (NOK millioner (om ikke annet opplyst) Q321 Q221 Q320 YTD21 YTD20 Resultatregnskap Totale inntekter 2642 2346 2199 7222 7136 EBITDA 111 17 73 240 590 Driftsresultat -565 -277 -31 -638 -63 Resultat for perioden -602 -355 -89 -763 -522 Kontantstrøm Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter -99 -190 115 -126 476 Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter -168 -159 -131 -565 518 Driftsmargin og lønnsomhet (%) EBITDA margin 4.2 0.7 3.3 3.3 8.3 Avkastning på investert kapital (annualisert) -20.8 -13.1 -7.3 -13.4 5.2 Kapasitetsutnyttelse (produksjon/kapasitet %) 95 82 71 87 78 Segmentinformasjon Samlet årlig produksjonskapasitet for publikasjonspapir for konsernet er 2,1 millioner tonn. I Europa er konsernets kapasitet 1,8 millioner tonn, mens i Australasia er kapasiteten 0,3 millioner tonn. I tillegg har Nature’s Flame (New Zealand) en trepelletskapasitet på 90 000 tonn. Europa Driftsinntektene økte fra forrige kvartal som følge av høyere salgsvolum og salgspriser. Prisøkninger har blitt drevet av en rekordhøy økning i energi- og andre råvarekostnader i hele Europa, samt et stadig strammere marked for publikasjonspapir etter betydelige kapasitetsstengninger og etterspørselsøkning. Variabel kostnad per tonn økte i kvartalet på grunn av betydelig høyere energipriser og andre råvarekostnader. Faste kostnader per tonn gikk noe ned på grunn av høyere leveranser. Ifølge Eurograph falt etterspørselen etter standard avispapir i Europa med 3% til og med juli sammenlignet med samme periode i 2020. Etterspørselen etter superkalandrert magasinpapir (SC) og LWC magasinpapir økte med rundt 1% til og med juli sammenlignet med samme periode i fjor. Kapasitetsutnyttelsen var 96% i kvartalet, opp fra 85% i forrige kvartal. Australasia Driftsinntektene gikk ned sammenlignet med forrige kvartal på grunn av lavere leveranser, som følge av at Tasman stengte ned papirproduksjonen, men ble noe motvirket av en liten prisøkning, hovedsakelig på grunn av redusert eksport. De variable kostnadene per tonn var høyere sammenlignet med forrige kvartal på grunn av høyere energi- og råvarekostnader. Lønnskostnader var stort sett uendret, men økte per tonn grunnet lavere salgsvolum. I følge offisiell handelsstatistikk økte etterspørselen etter avispapir i tredje kvartal i Australasia med 1% sammenlignet med samme periode i 2020. Kapasitetsutnyttelsen var 87% i perioden, betydelig opp fra 69% i forrige kvartal, på grunn av produksjonsstengningen på Tasman. Utsikter Energi- og råvaremarkedene har blitt svært volatile og usikre i løpet av tredje kvartal, og situasjonen ser ut til å ville fortsette gjennom fjerde kvartal. Den rekordhøye økningen for de største innsatsfaktorene viser ikke tegn på forbedringer. Markedsbalansen er påvirket positivt av betydelige kapasitetsstengninger og kapasitet dedikert til emballasjekvaliteter. Ytterligere kapasitetsstengninger er kunngjort for 2022 og 2023, inkludert konverteringen av Norske Skogs Bruck PM3 (2022) og Golbey PM1 (2023). Kapasitetsutnyttelsen forventes å forbli høye i industrien resten av 2021 og inn i 2022. De økte prisene på energi, returpapir og andre råvarekostnader, kombinert med betydelige stengninger i industrien samt høy kapasitetsutnyttelse resulterte i prisøkninger for publikasjonspapir innen alle produktkvaliteter i Europa fra 1. juli 2021. Det rekordhøye kostnadsnivået forventes imidlertid å fortsette og har nødvendiggjort ytterligere prisøkninger i fjerde kvartal 2021 og i 2022. Salgsprosessen for Tasman har fortsatt gjennom kvartalet med blant annet oppgjør for salg av energikontrakter og utbetaling av ansattes sluttoppgjør. Avviklingen av Tasman er samlet sett forventet å gi et netto positivt kontantbidrag på NZD 15-20 millioner. Nature’s Flame gjennomfører nå en 60 000 tonn kapasitetsutvidelsesstudie. En salgsprosess Nature’s Flame vil trolig bli gjennomført i løpet av 2022. Med både endelige investeringsbeslutninger og gjennomført lånefinansiering for emballasjekonverteringene ved Bruck og Golbey, vil Norske Skog fortsette byggearbeidene ved begge fabrikker som planlagt og gjennomføre nødvendige kommersielle markedsforberedelser fremover. Norske Skog vil også fokusere på å utvikle forretningsmuligheter for CEBINA og CEBICO. Dette betyr helt konkret å inngå internasjonale salgsavtaler for CEBINA, samt å fullføre byggingen av pilotanlegg for biokompositter (CEBICO) som vil være i drift i løpet av fjerde kvartal 2021. Pilotanlegget vil muliggjøre produksjon og leveranser av større testvolumer til potensielle kunder. Norske Skog vil også fortsette arbeidet med miljørelaterte prosesser, som reduksjon i CO2-utslipp og utvikling av teknologi i samarbeid med blant annet Ocean GeoLoop og Borg CO2.

  You may also like

  Page 27 of 28

  Comments are closed.